e-Devlet Çözümleri

e-FATURA NEDİR?

Türkiye’de 397 sıra no.lu VUK tebliğine ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir. E-fatura yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yönetilen e-fatura uygulamasında amaç tek format ve standarda göre satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturmaktır.


KİMLER e-FATURA KAPSAMINDADIR?

20.06.2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde aşağıda sayılan mükelleflere elektronik defter tutma ve e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.
– 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.
– 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan mükellefler. Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.
– Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler.

2019 e-Fatura Uygulamasına kimler dahil olacak

1 Ocak 2019 tarihiden itibaren e-Fatura | e-Arşiv Fatura | e-İrsaliye uygulamasına geçiş ile ilgili yeni düzenlemeler.

Gelir İdaresi Başkanlığı 433 ve 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslaklarını yayımladı. Her iki taslak tebliğ de onaylanmalarını takiben elektronik uygulamalara geçiş ile ilgili yeni düzenlemeler getirecek.

1. e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamalarında kapsam 5 milyon TL ve üzerine genişliyor

Yayımlanan tebliğ taslağı kapsamında 2017 veya müteakip hesap dönemi brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzeri olan mükelleflere Gelir/Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verileceği hesap döneminin sonuna kadar e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına geçme zorunluluğu getiriliyor.

2. e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcılara e-İrsaliye zorunluluğu geliyor

433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı’na göre, e-Fatura kullanan mükellefler, 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla e-İrsaliye’ye geçmek zorunda.

Hazırlanan tebliğ taslağına göre, e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcıların e-İrsaliye uygulamasına dahil olması ve sevk irsaliyesi belgelerini bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre e-İrsaliye olarak düzenlemesi gerekiyor.

3. e-fatura ve e-defter mükelleflerine e-arşiv fatura yükümlülüğü

487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı’na göre e-Fatura ve e-Defter uygulamasını zorunlu olarak kullanan kullanıcılara e-İrsaliye yükümlülüğü ile birlikte e-Arşiv Fatura yükümlülüğü de geliyor.

e-Defter ve e-Fatura uygulamalarına dahil olma zorunluluğu bulunan mükelleflerin, en geç 1 Ocak 2019 tarihine kadar e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek ve düzenleyecekleri faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura olarak düzenlemeleri zorunlu hale gelecek.

4. 50.000 TL üzeri faturalara e-arşiv fatura zorunluluğu

e-Arşiv Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflerce aynı günde aynı kişi veya kurumlara düzenlenen faturaların vergiler dahil toplam tutarının 50.000 TL’yi aşması halinde söz konusu faturaların 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren e-Arşiv Fatura olarak düzenleme zorunluluğu getiriliyor. Bu madde kapsamında satıcı ve alıcının her ikisinin e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcılar olması halinde bunlar arasında düzenlenen bu faturaların tamamının elektronik fatura olması gerektiği vurgulanıyor.

 

e-arşiv NEDİR?
e-Fatura mükellefi olmayan gerçek ve tüzel kişilere, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda fatura düzenlenmesine ve faturanın 2. nüshasının elektonik ortamda saklanabilmesine imkan sağlayan uygulamadır.

KİMLER e-arşiv KAPSAMINDADIR?
İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, en geç 1/1/2016 tarihine kadar e-Arşiv uygulamasına geçmek zorundadır

e-arşiv SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIR?

Faturalarınızı Fiziksel Ortamda Saklamaya Son: Faturalarınızı kağıt olarak saklama ve fatura yığınları arasından aradığınızı bulma derdiniz ortadan kalkar. Aynı zamanda faturalarınızın fiziksel yıpranmalarını engellemiş ve çok daha güzenli bir ortamda saklamış olursunuz

Müşteri Memnuniyetini Arttırır: Son tüketici aldığı malı iade etmek isterse kendisine email olarak iletilen faturanın bir çıktısını alıp iadeye ilişkin bölümü doldurması ve ürün ile birlikte satın aldığı yere göndermesi yeterli olacaktır.

2019 e-Arşiv, e-fatura, e-Defter, e-İrsaliye Uygulamasına kimler dahil olacak

1 Ocak 2019 tarihiden itibaren e-Fatura | e-Arşiv Fatura | e-İrsaliye uygulamasına geçiş ile ilgili yeni düzenlemeler.

Gelir İdaresi Başkanlığı 433 ve 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslaklarını yayımladı. Her iki taslak tebliğ de onaylanmalarını takiben elektronik uygulamalara geçiş ile ilgili yeni düzenlemeler getirecek.

1. e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamalarında kapsam 5 milyon TL ve üzerine genişliyor

Yayımlanan tebliğ taslağı kapsamında 2017 veya müteakip hesap dönemi brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzeri olan mükelleflere Gelir/Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verileceği hesap döneminin sonuna kadar e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına geçme zorunluluğu getiriliyor.

2. e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcılara e-İrsaliye zorunluluğu geliyor

433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı’na göre, e-Fatura kullanan mükellefler, 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla e-İrsaliye’ye geçmek zorunda.

Hazırlanan tebliğ taslağına göre, e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcıların e-İrsaliye uygulamasına dahil olması ve sevk irsaliyesi belgelerini bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre e-İrsaliye olarak düzenlemesi gerekiyor.

3. e-fatura ve e-defter mükelleflerine e-arşiv fatura yükümlülüğü

487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı’na göre e-Fatura ve e-Defter uygulamasını zorunlu olarak kullanan kullanıcılara e-İrsaliye yükümlülüğü ile birlikte e-Arşiv Fatura yükümlülüğü de geliyor.

e-Defter ve e-Fatura uygulamalarına dahil olma zorunluluğu bulunan mükelleflerin, en geç 1 Ocak 2019 tarihine kadar e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek ve düzenleyecekleri faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura olarak düzenlemeleri zorunlu hale gelecek.

4. 50.000 TL üzeri faturalara e-arşiv fatura zorunluluğu

e-Arşiv Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflerce aynı günde aynı kişi veya kurumlara düzenlenen faturaların vergiler dahil toplam tutarının 50.000 TL’yi aşması halinde söz konusu faturaların 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren e-Arşiv Fatura olarak düzenleme zorunluluğu getiriliyor. Bu madde kapsamında satıcı ve alıcının her ikisinin e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcılar olması halinde bunlar arasında düzenlenen bu faturaların tamamının elektronik fatura olması gerektiği vurgulanıyor.

 

e-defter NEDİR?

Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.


KİMLER e-defter KAPSAMINDADIR?

E-Defter ve E-Fatura kullanan firmalar için yasal zorunluluktur ancak isteyen tüm firmalar gönüllü olarak E-Defter kullanabilir. Böylece defterlerini notere tasdik ettirme, yazdırma ve 10 yıl saklama zorunluluğundan kurtulurlar.

2019 e-Defter, e-fatura, e-arşiv, e-irsaliye Uygulamasına kimler dahil olacak

1 Ocak 2019 tarihiden itibaren e-Fatura | e-Arşiv Fatura | e-İrsaliye uygulamasına geçiş ile ilgili yeni düzenlemeler.

Gelir İdaresi Başkanlığı 433 ve 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslaklarını yayımladı. Her iki taslak tebliğ de onaylanmalarını takiben elektronik uygulamalara geçiş ile ilgili yeni düzenlemeler getirecek.

1. e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamalarında kapsam 5 milyon TL ve üzerine genişliyor

Yayımlanan tebliğ taslağı kapsamında 2017 veya müteakip hesap dönemi brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzeri olan mükelleflere Gelir/Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verileceği hesap döneminin sonuna kadar e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına geçme zorunluluğu getiriliyor.

2. e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcılara e-İrsaliye zorunluluğu geliyor

433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı’na göre, e-Fatura kullanan mükellefler, 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla e-İrsaliye’ye geçmek zorunda.

Hazırlanan tebliğ taslağına göre, e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcıların e-İrsaliye uygulamasına dahil olması ve sevk irsaliyesi belgelerini bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre e-İrsaliye olarak düzenlemesi gerekiyor.

3. e-fatura ve e-defter mükelleflerine e-arşiv fatura yükümlülüğü

487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı’na göre e-Fatura ve e-Defter uygulamasını zorunlu olarak kullanan kullanıcılara e-İrsaliye yükümlülüğü ile birlikte e-Arşiv Fatura yükümlülüğü de geliyor.

e-Defter ve e-Fatura uygulamalarına dahil olma zorunluluğu bulunan mükelleflerin, en geç 1 Ocak 2019 tarihine kadar e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek ve düzenleyecekleri faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura olarak düzenlemeleri zorunlu hale gelecek.

4. 50.000 TL üzeri faturalara e-arşiv fatura zorunluluğu

e-Arşiv Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflerce aynı günde aynı kişi veya kurumlara düzenlenen faturaların vergiler dahil toplam tutarının 50.000 TL’yi aşması halinde söz konusu faturaların 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren e-Arşiv Fatura olarak düzenleme zorunluluğu getiriliyor. Bu madde kapsamında satıcı ve alıcının her ikisinin e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcılar olması halinde bunlar arasında düzenlenen bu faturaların tamamının elektronik fatura olması gerektiği vurgulanıyor.